Šifra artikla: 401850

ALGICID Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plesni 500ml

Kratak opis
ALGIDIC PLUS je bezbojni rastvor biocidnih supstanci u glikolu, koji duboko prodire u zidnu podlogu i efikasno
deluje na široki spektar zidnih algi i plesni. Možemo ga upotrebljavati nasvim vrstama fasadnih i unutrašnjih zidnih
površina, te u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima, u objektima prehrambeno prerañivačke industrije,
kao što su pekare, mlekare, klanice, pogoni industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića itd. Upotrebljava se isključivo
kao samostalno sredstvo, nikako kao dodatak fasadnim ili unutrašnjim zidnim bojama i drugim premazima,
dekorativnim malterima itd.
Razvrstavanje u skladu sa ZbioP :konzervansi za zaštitu u grañevinarstvu ( PT10 )

Dostupnost: Rasprodato

Jedinica mere: kom

Kontaktirajte nas radi informisanja oko mogućnosti i načina isporuke.

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plesni

ALGIDIC PLUS je bezbojni rastvor biocidnih supstanci u glikolu, koji duboko prodire u zidnu podlogu i efikasno
deluje na široki spektar zidnih algi i plesni. Možemo ga upotrebljavati nasvim vrstama fasadnih i unutrašnjih zidnih
površina, te u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima, u objektima prehrambeno prerañivačke industrije,
kao što su pekare, mlekare, klanice, pogoni industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića itd. Upotrebljava se isključivo
kao samostalno sredstvo, nikako kao dodatak fasadnim ili unutrašnjim zidnim bojama i drugim premazima,
dekorativnim malterima itd.
Razvrstavanje u skladu sa ZbioP :konzervansi za zaštitu u grañevinarstvu ( PT10 )

Uputstvo za upotrebu
Zaražene fasadne površine isperemo sa mlazom vode, unutrašnje obrišemo sa mokrom krpom ili sunñerom. Nakon
sušenja premažemo ih razreñenim ALGICID PLUS ( ALGICID PLUS : voda = 1 : 5 ). Bočicu pre upotrebe dobro
promućkati. Sredstvo nanosimo sa četkom ili molerskim valjkom. Za jako zaražene površine preporučujemo
dvoslojno nanošenje;
Drugi nanos je unormalnim uslovima moguće ugraditi nakon 8 so 12 sati. Prilikom aplikacije sa prskalicom ALGICID
PLUS ne razreñujemo. Nove dekorativne i zaštitne premaze možemo na površine tretirane sa ALGICIDOM PLUS
ugrañivati tek kada su sasvim suve, obično je to 8 do 12 sati nakon zadnjeg nanošenja ALGICIDA PLUS.
Premazivanje je moguće samo u odgovarajućim vremenskim odnosno mikroklimatskim uslovima: temperatura
vazduha i podloge +5 0C do +35 0C, rel. vl. vazduha < 80%. Fasadne površine od sunca, vetra i padavina zaštitimo
sa zaštitnim zavesama, bez obzira na takvu zaštitu po kiši, magli ili jakom vetru ( ≥ 30km/h ) ne radimo. U uslovima
vetrovitog vremena ili promaje ne koristimo prskalicu.

Čišćenje alata, postupanje sa otpadom
Alat odmah posle upotrebe temeljno operemo vodom.
Ostatke ALGICIDA PLUS u dobro zatvorenoj ambalaži sačuvamo za kasniju upotrebu. Neupotrebljene ostatke ne
izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili u prirodu i ne odstranjujemo ih zajedno sa komunalnim otpadom ( iritirajući
otpad sa klasifikacionim brojem 16 03 05; klasifikacioni broj neočišćene ambalaže 15 01 10 ). Nakon upotrebe
praznu ambalažu, ostatke nepotrošenog proizvoda ili proizvod kojemu je istekao rok upotrebe treba predati
ovlašćenom sakupljaču opasnog otpada.
Očiščena ambalaža se može reciklirati.
Za bezbedan i zdrav rad
Biocidni proizvod je razvrstan u opasne supstance ( oznake opasnosti Xi – IRITIRAJUĆE i N – OPASNO PO
ŽIVOTNU SREDINU ) – upotrebljavajte ga pažljivo poštujući opšta uputstva i propise iz zaštite na radu kod
grañevinskih, fasaderskih, odnosno molerskih radova. Osim u nastavku navedenih poštujte i posebna uputstva u
bezbedonosnom listu.
Zaštita ruku i tela: pri dužem izlaganju upotreba zaštitnih rukavica. Zaštita očiju: upotreba zaštitnih naočara ili maske
za lice. Zaštita disajnih puteva : prilikom prskanja upotreba odgovarajućeg respiratora.

Naziv artikla: ALGICID Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plesni 500ml
Uvoznik: JUB DOO ŠIMANOVCI
Zemlja porekla: EVROPSKA UNIJA