ŽIŽACID Sredstvo za zaštitu drveta od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo

Kratak opis
ŽIŽACID
Sredstvo za zaštitu drveta od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo
Aktivna supstanca: 0,25% permetrin.
ŽIŽACID je tečno sredstvo koje se koristi u eneterijeru za preventivnu i kurativnu zaštitu drveta prve (I) klase od insekata koji uništavaju ili oštećuju drvo. Deluje na insekte Hylotrupes Bajulus, Anobium Punctatum i Reticulitermes flavipes.
Koristi se za zaštitu drveta od momenta njegovog dopremanja u strugaru uključujući i samu obradu drveta u strugari, ali i gotovih proizvoda od drveta, a pre nanošenja završnih dekorativnih i/ili zaštitnih premaza (boje, lakovi i sl.).
Naziv artikla Šifra Dostupnost Jed. mere Cena Količina Dodaj u korpu Dostava
ŽIŽACID 1 lit 8190 Na stanju kom 388,00 din
ŽIŽACID kanta 10 lit 8191 Na stanju kom 3.752,00 din

ŽIŽACID
Sredstvo za zaštitu drveta od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo
Aktivna supstanca: 0,25% permetrin.
ŽIŽACID je tečno sredstvo koje se koristi u eneterijeru za preventivnu i kurativnu zaštitu drveta prve (I) klase od insekata koji uništavaju ili oštećuju drvo. Deluje na insekte Hylotrupes Bajulus, Anobium Punctatum i Reticulitermes flavipes.
Koristi se za zaštitu drveta od momenta njegovog dopremanja u strugaru uključujući i samu obradu drveta u strugari, ali i gotovih proizvoda od drveta, a pre nanošenja završnih dekorativnih i/ili zaštitnih premaza (boje, lakovi i sl.).
Biocidni proizvod je gotov radni rastvor i nanosi se premazivanjem suve, dobro obrušene i čiste drvene površine, bez drvne prašine i drugih nečistoća. Premazivanje vršiti četkom. Nakon tretmana, ubrusom ili krpom sa četke ukloniti višak proizvoda i četku oprati sapunom i vodom.
Preporučena doza za preventivni tretman: 200 ml/m2 (1L biocidnog proizvoda je dovoljan za tretman površine od 5 m2).
Preporučena doza za kurativni tretman: 300 ml/m2 (1L biocidnog proizvoda je dovoljan za tretman površine od 3,3 m2).
Nakon tretiranja, površina se ne sme koristiti 24 sata, a lica bez zaštitne opreme i životinje držati dalje od tretiranih površina narednih 48 sati.
Ne tretirati hranu, domaće životinje i hranu za životinje. Sprečiti da proizvod dospe u zemljište, vodene tokove, odvodne kanale i kanalizaciju.
Industrijsko korišćenje se mora vršiti unutar izolovanog prostora ili na ograđenoj nepropusnoj čvrstoj podlozi. Sveže tretirana drvena građa mora biti uskladištena ispod nadstrešnice, odnosno na nepropusnoj čvrstoj podlozi, kako bi se sprečilo da biocidni proizvod direktno dospe u zemljište ili vodu. Prosuti biocidni proizvod se mora sakupiti radi ponovnog korišćenja ili odlaganja.
Biocidni proizvod ne sme da se koristi za tretiranje drveta koje će biti izloženo uticaju vremenskih prilika, kao ni za tretiranje građevinskih konstrukcija ili drveta koje će se koristiti za konstrukcije u otvorenom prostoru u blizini ili iznad vode.

Dovodi do jake iritacije oka. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Čuvati van domašaja dece. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet / posmatranje. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
Sadrži permetrin (ISO) i 1,2-benzizotiazol-3-(2H)-on. Može da izazove alergijsku reakciju.

PAŽNJA
Broj akta za stavljanje u promet: označeno na ambalaži

Broj serije: označeno na ambalaži.
Rok trajanja: označeno na ambalaži.
Proizvođač: Aurora doo Jugoslovenske armije 2/L1, 32240 Lučani
Tel: +381 32 818 730,
e-mail: auroralucani@gmail.com, www.auroralu.co.rs
Zemlja porekla: Republika Srbija

Naziv artikla: ŽIŽACID Sredstvo za zaštitu drveta od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo
Proizvođač: AURORA DOO LUČANI